کارگاه دانش افزایی امامان جماعت دانشگاه های صنعت نفت و فرهنگیان استان خوزستان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعت نفت
کارگاه دانش افزایی امامان جماعت دانشگاه های صنعت نفت و فرهنگیان استان خوزستان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعت نفت

اعلام نتایج بخش کتبی و رشته های حفظ سی و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه صنعت نفت
اعلام نتایج بخش کتبی و رشته های حفظ سی و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه صنعت نفت